Publikacje


WYKAZ PUBLIKACJI:

M. Rakowski, Głosowanie argumentative essay writer na listę w wyborach do Izby Deputowanych Królestwa Włoch, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LV, z. 1, Poznań 2003, s. 309-335; CZYTAJ

M. Rakowski, Prawo wyborcze do włoskiej Izby Deputowanych w latach 1861-1923, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, ss. 302;

M. Rakowski, Włoski ruch na rzecz proporcjonalnego systemu wyborczego przed pierwszą wojną światową, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie”, z. VI, Kutno 2004, s. 199-227;  CZYTAJ

M. Rakowski, Uchwalanie budżetu gminy w laach 1990-2002 na przykładzie Łodzi, „Studia z dziejów państwaessay writer i prawa polskiego”, t. IX, cz. 1, Lublin-Łódź 2006, s. 461-482; CZYTAJ

M. Rakowski, Blokowanie list w wyborach samorządowych – nowelizacja ordynacji wyborczej i jej skutki na przykładzie wyborów do rad miast wojewódzkich, „Studia wyborcze”, t. III, Łódź 2007, s. 7-19; CZYTAJ

M. Rakowski, Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennictwie międzywojennym, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. XI, Kraków-Lublin-Łódź 2008, s. 245-261; CZYTAJ

A. Rakowska, M. Rakowski, Postawy wyborcze osadzonych w jednostkach penitencjarnych w głosowaniu do Sejmu w 2007 r., „Przegląd Więziennictwa Polskiego”, nr 61, Warszawa 2008, s. 29-47; CZYTAJ

M. Rakowski, Frank Billings Kellogg (1856-1937), [w:] W. Michowicz, R. Łoś (red.), Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, Łódź 2008, s. 135-139;  CZYTAJ

M. Rakowski, Toskańskie prawo wyborcze w latach Risorgimento, [w:] J. Przygodzki, M. J. Ptak (red.) Społeczeństwo a władza, ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, s. 461-473; CZYTAJ

M. Rakowski, O narodzinach brytyjskiego systemu parlamentarno-gabinetowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. LXII, z. 2, Poznań 2010, s. 115-143; CZYTAJ

M. Rakowski, Wpływ dziewiętnastowiecznych reform wyborczych na rozwój brytyjskiego parlamentaryzmu, „Studia wyborcze”, t. X, Łódź 2010, s. 69-91; CZYTAJ

M. Rakowski, Polskie prawo wyborcze a zasady demokracji, „Raptularz”, z.3, Stowarzyszenie Wiedzy Obywatelskiej, Wrocław 2011, s. 45-53; CZYTAJ

M. Rakowski, „Lokomotywy” czy „odkurzacze”? – o wynikach liderów list wyborczych. Polemika z Wojciechem Peszyńskim, „Studia wyborcze”, t. XIII, Łódź 2012, s. 61-77; CZYTAJ

M. Rakowski, Prawa majątkowe jako podstawa nabycia praw wyborczych – na przykładzie ustawodawstwa wyborczego państw włoskich od 1848 r., [w:] M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski [red.], Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego, Kraków 2012, s. 143-157; CZYTAJ

M. Rakowski, Skandynawska droga do parlamentaryzmu, [w:] Zb. Białobłocki, A. Romanyuk (red.), Rozwój polityczny państw Europy Środkowej i Wschodniej, Kutno 2012, s. 279-301. CZYTAJ

M. Rakowski, Republika Włoska, [w:] K. Skotnicki (red.), External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012, s. 151-171; CZYTAJ

M. Rakowski, System parlamentarno-gabinetowy w Królestwie Sardynii, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 3, 2013, s. 79-99; CZYTAJ

M. Rakowski, Okręgi wyborcze w wyborach do rad miast na prawach powiatu, „Studia wyborcze”, t. XV, Łódź 2013, s. 7-48; CZYTAJ

M. Rakowski, Odpowiedzialność konstytucyjna egzekutywy w państwach włoskich do I wojny światowej, [w:] Dzieje biurokracji, t. V, cz. 2, Lublin- Toruń- Włocławek 2013, s. 579-595. CZYTAJ

M. Rakowski, Rec.: [Andrea Buratti, „Veti presidenziali. Presidenti e maggioranze nell’esperienza costituzionale statunitese”, Carocci editore, Roma 2013], „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 2, 2014, s. 113-119;

M. Rakowski, System parlamentarno-gabinetowy w Królestwie Włoch przed I Wojną Światową, [w:] „Przegląd Sejmowy” nr 1, Warszawa 2014, s. 95-116; CZYTAJ

M. Rakowski, Gamonie i krasnoludki contra różowe świnki. O nazwach komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin w 2010 roku, „Przegląd Prawa Publicznego” nr 10 (92)/2014, s. 35-51. CZYTAJ

M. Rakowski, Zasada nieodpowiedzialności monarchy i kontrasygnaty jego aktów. Przykład włoski, [w:] ,,Czasopismo Prawno- Historyczne” t. LXVI, z. 1, Poznań 2014, s. 247-262. CZYTAJ

M. RakowskiMiędzywojenne piśmiennictwo i orzecznictwo we współczesnych podręcznikach prawa karnego oraz komentarzach do kodeksu karnego, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. XVII, Kraków-Lublin-Łódź 2014, s. 287-302. CZYTAJ

M. Rakowski, Barbara Waldo (1925-1998), [w:] A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska (red.), 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 201-203. CZYTAJ

M. Rakowski, Podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń – prawne narzędzie walki z inflacją, [w:] B.A. Смолiй, O.O. Дячок, B.B. Шевченко (red.) Дев’ята міжнародна наукова конференція Історія Торгівл і Податків тa Мита 29-30 жовтня 2015 р., Дніпропетровськ. Тези доповідей, Киів 2015, s. 137-139.

M. Раковський, Податок на понаднормативне зростання зарлат – юридичний інструмент боротъби з інфляџією в Польщі, [w:] Фінансово – економічна стратегія розвитку Yкраїни в умoваx сучасниx геополітичниx викликів (економіко-управлiнськi, правові, інформаџійно-теxнічні, гуманітарні аспекти). Mатеріали Mіжнародної науково-прaктичної конференџії, 20 листопада 2015 р., Дніпропетровськ 2015, s. 210-218.

CZYTAJ

PUBLIKACJE WCZEŚNIEJSZE:

M. Rakowski, Uwagi o ustawowej regulacji instytucji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, „Państwo i Prawo” 1996 nr 10, s. 58-66;  CZYTAJ

M. Rakowski, Miał świadomość własnego pionierstwa [sprawozdanie z konferencji poświęconej pamięci prof. Jana Adamusa], „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 1997, nr 3 s. 27-28;

M. Rakowski, Bibliografia prac profesora Zygfryda Rymaszewskiego, [w:] Sylwetki Łódzkich Uczonych, z. 39, Profesor Zygfryd Rymaszewski, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 1997;

M. Rakowski, Sympozjum w setną rocznicę urodzin Jana Adamusa, „Czasopismo Prawno – Historyczne 1997 z. 1-2, s. 394;

M. Rakowski, Diety radnych w miastach na prawach powiatu, „Wspólnota” 1999, nr 6/465, s. 5;

M. Rakowski, T. Szulc, Jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. LII, z. 1-2, Poznań 2000, s. 435-436; CZYTAJ

M. Rakowski, Z badań nad prawem wyborczym do Izby Deputowanych Królestwa Włoch, [w:] A. Lityński, M. Mikołajczyk, Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa Ustroń 17-20 września 2000 r., t. III, Katowice 2001, s. 183-186.

13 haseł do: E. Smoktunowicz [red.], Wielka Encyklopedia Prawa, Białystok-Warszawa 2000.